logotyp

Školné

Školné ve školním roce 2023-2024

Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Mateřské školy POHÁDKA, Brno,  Bratří Pelíšků 7,příspěvkové organizace (dále jen MŠ) podle §123 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 43/2006,kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání

stanoví

výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ pro období od 1.9.2023 do 31.8.2024 v částce 660,- Kč měsíčně (splatné do 15.dne v měsíci)

Č.ú.:43-7382910297 /0100

-  Variabilní symbol je spisová značka dítěte ( na rozhodnutí o přijetí). Bez správného variabilního symbolu nelze uhrazenou částku připočítat.

-  Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno dítěte.

Vzdělání v posledním ročníku MŠ (i v roce odkladu školní docházky) se poskytuje bezúplatně. V posledním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti, které v období od 1.9.2023  do 31.8.2024 dovršily 6 let.
Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů,úplata za vzdělávání se poměrně sníží.

Osvobozen od úplaty za vzdělání je

a)      Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb. O pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.)

b)      Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách,ve znění zákona č.366 /2011 Sb.)

c)      Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d)      Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů),

-          pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních
prázdnin šk.r. 2023/2024
a) dítě zaměstnané samoživitelky
b) dítě zaměstnaných rodičů
c) dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2023/2024
Každé dítě může být přijato maximálně na tři týdny prázdninového provozu.
Kriteria prázdninového provozu byla projednána na setkání ředitelů MŠ se zřizovatelelem dne 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign